Valikko Sulje

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

ElmoX Oy tietosuoja- ja rekisteriseloste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

Muokattu viimeksi 18.9.2020.

Rekisterinpitäjä

ElmoX Oy
2908850-1
Pohjolankatu 29 B 4
33500 Tampere
+358 400 290 593

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Elmo Koivunen
Pohjolankatu 29 B 4
33500 Tampere
+358 400 290 593
info@elmox.fi

Rekisterin nimi

ElmoX Oy:n henkilötieto- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyperusteena on, että rekisteröity on antanut suostumuksensa merkitä tietonsa ElmoX Oy:n rekisteriin. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen. Käyttäjätietojen tallentamisen suostumus on peruutettavissa milloin vain rekisteröidyn toimesta. Käsittelyperuste on tarpeen rekisterin pitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, sekä liiketoiminnan suorittamiseksi. Tällainen lakisääteinen velvoite voi olla käsillä esim. yrityksen henkilötietoluettelon ylläpitämisen osalta tai osan työsuhteeseen liittyvän käsittelyn osalta. Muita syitä voivat olla asiakassuhteen hoitoon liittyvät asiat, kuten kontaktointi tai muu viestintä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Henkilöiden rekisteröinti
 • Sähköinen viestintä
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Sivustolla www.elmox.fi olevat yhteydenottotavat
 • Rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla
 • Rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön syöttäminä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietojen säilyttämisaika

ElmoX Oy säilyttää käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettynä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai 
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.  Lisätietoa tietosuojasta ja Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistosta saat osoitteesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.