Valikko Sulje

Yleiset sopimusehdot

ElmoX Oy:n tuottamien palveluiden yleiset sopimusehdot. © ElmoX Oy 2021. Näiden sopimusehtojen kopioiminen tai käyttäminen ilman lupaa on kielletty. Viimeksi muokattu 21.09.2021.

Sopimuksen syntyminen

ElmoX Oy:n (myöhemmin myyjä) ja asiakkaan välille syntyy sopimus asiakkaan tilatessa ja vahvistaessa toimeksiannon. Tilaus voi tapahtua puhelimitse, sähköpostilla, tai muulla yhteydenottotavalla. Toimeksianto vahvistetaan aina erillisellä kirjallisella sopimuksella. Sopimus sitoo sekä myyjää, että asiakasta toteuttamaan oman osansa toimeksiannon mukana syntyneistä velvoitteista.

Myyjän vastuu

Myyjä on vastuussa siitä, että tämän työjälki on asianmukaista ja se on suoritettu asiaan kuuluvalla ammattitaidolla. Myyjä on vastuussa, että sen tuottama loppuraportti on tehty huolellisesti ja että sen sisältö vastaa myyjälle toimitettuja toimeksiantoa koskevia materiaaleja. Myyjä on myös vastuussa toimeksiannon etenemisen tiedottamisesta asiakkaalle. Jos myyjä huomaa, että toimeksiannosta voi puuttua jotain tietoja, on myyjä velvollinen kysymään näitä asiakkaalta parhaan lopputuloksen tuottamiseksi.

Asiakkaan vastuu

Asiakkaalla on velvollisuus toimittaa toimeksiantoon liittyvät tarpeelliset raportit ja muut tiedot toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa toimittamansa materiaalin paikkansa pitävyydestä. Asiakkaan vastuulla on myös toimeksiannon tarpeellinen täsmentäminen, oikean työsuoritteen tuottamiseksi.

Salassapito

Myyjän ja asiakkaan käymät keskustelut, niiden välillä lähetetyt materiaalit, toimeksiannot ja muu kommunikaatio on salassa pidettävää eikä niitä luovuteta tai paljasteta kolmansille osapuolille. Tämä salassapitovelvollisuus on voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen syntymishetkestä. Poikkeuksena salassapitoehdolle on viranomaisille lain nojalla luovutettavat tiedot, näiden niitä pyytäessä.

Materiaalien ja raporttien omistus- ja tekijänoikeudet

Asiakkaan myyjälle toimittamat materiaalit ja niiden oikeudet säilyvät asiakkaan omistuksessa. Myyjän tuottamat loppuraportit pysysvät myyjän tekijänoikeuden piirissä myös niiden luovutuksen jälkeen. Asiakkaalla on oikeus käyttää myyjän tuottamia materiaaleja sisäisessä toiminnassaan, mutta ei myydä- tai luovuttaa niitä kolmansille osapuolille tai tytäryhtiöilleen. Tämä rajoitus ei koske viranomaisia tai viranomaispalveluita, jotka voivat pyytää raporteissa esitettyjä tietoja.

Työn tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa työn loppuraportti ja pyytää täsmennystä tai korjausta, jos toimeksiannon raportti ei vastaa sitä tietoa, mitä myyjälle toimitetuista materiaaleista pitäisi. Myyjän ei tarvitse luovuttaa raportin tekemiseen liittyviä tiedostoja tai asiakirjoja, jotka ovat myyjän sisäisen prosessin osia.

ElmoX Oy:n tarjoamat palvelut

ElmoX Oy:n tarjoaman ajantasaisen palveluvalikoiman löydät osoitteesta: www.elmox.fi/palvelut

Alihankinta

Myyjällä on oikeus käyttää alihankintaa palvelun tuottamiseksi. Myyjä vastaa alihankkijan toiminnasta ja toimittamasta sisällöstä ja raporteista, kuin omastaan. Myös asiakkaalla on oikeus käyttää alihankintaa oman velvoitteensa täyttämiseksi. Asiakas vastaa alihankkijan tuottamasta materiaalista ja sen oikeellisuudesta, kuin omastaan.

Aikataulut

ElmoX Oy toteuttaa projektit niiden saapumisjärjestyksessä. Projektin kesto riippuu asiakkaan toivomasta palvelukokonaisuudesta. Jos projektiin tulee yllättäviä, tai asiakkaan toivomia lisätöitä, voi se venyä alkuperäisestä arviosta. Myyjän tulee ilmoittaa projektin venymisestä tai muista sen aikatauluun liittyvistä muutoksista asiakkaalle viipymättä. Jos viivästys johtuu asiakkaasta tai asiakkaan toiminnasta, ei myyjä ole vastuussa aikataulun muutoksista.

Työsuoritteen loppuraportointi

ElmoX Oy laatii työstä loppuraportin, jossa kiteytetään tehty työsuoritus. Raportti on toimeksiannon tulos, ja se perustuu myyjälle toimitettuihin materiaaleihin. Loppuraportin toimituksen jälkeen toimeksianto katsotaan päättyneeksi. Loppuraportti toimitetaan asiakkaalle esimerkiksi sähköpostilla tai muulla todistettavalla tavalla.

Peruutus myyjän toimesta

Mikäli projekti viivästyy perusteettoman paljon asiakkaasta johtuvan syyn vuoksi, on myyjällä oikeus peruuttaa toimeksiantosopimus. Myyjä voi myös keskeyttää toimeksiannon, jos asiakas vaatii myyjää tekemään ei lailliseen liiketoimintaan kuuluvia suoritteita. Kaikissa peruutustapauksessa myyjällä on oikeus veloittaa asiakkaalta siihen mennessä tehtyjen työtuntien hinta.

Peruutus asiakkaan toimesta

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto milloin tahansa, mutta toimeksiannon peruutuksella on kahden arkipäivän irtisanomisaika.  Kaikissa peruutustapauksessa myyjällä on oikeus veloittaa asiakkaalta siihen mennessä tehtyjen työtuntien hinta.

Korvausvelvollisuus

Myyjä ei vastaa asiakkaalle toimeksiannon tuloksena muodostetun raportin takia syntyneistä suorista tai epäsuorista kustannuksista. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia suoria tai epäsuoria kustannuksia, jotka perustuvat asiakkaan toimintaan loppuraportin perusteella sen toimituksen jälkeen.

Hinnat, maksaminen ja laskutus

ElmoX Oy laskee jokaiselle toimeksiannolle tarjouksen, jolla toimeksianto voidaan toteuttaa. Tarjous lasketaan myyjälle toimeksiantoa määritettäessä kerrottujen tietojen perusteella. Jos toimeksianto sisältää merkittävästi ylimääräisiä tarjoukseen kuulumattomia työsuorituksia, laskutetaan nämä erikseen tuntihinnaston mukaisesti.

ElmoX Oy:n kiinteä tuntihinta ylimääräisille työsuoritteille on 200 euroa + arvonlisävero 24%.

Toimeksiantojen maksuerät sovitaan projektikohtaisesti. Maksuerät voidaan jakaa myös useampaan, ja osa niistä voidaan laskuttaa asiakkaalta etukäteen ja loppuosa toimeksiannon valmistuttua.

Korko, huomautus ja laskun perintä

ElmoX Oy:n käyttämä viivästyskorko on kuluttajatoimeksiannoissa Suomen Pankin ohjeen mukainen viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Yritysten välisissä sopimuksissa viivästyskorko on Suomen Pankin ohjeistuksen mukainen viitekorko + 8 prosenttiyksikköä.

Jos asiakas jättää laskun maksamatta, huomauttaa ElmoX Oy sen maksamisesta 14 päivän kuluttua ensimmäisen laskun eräpäivästä. Jos huomautuslaskua ei makseta eräpäivään mennessä sen lähettämisestä, lähettää ElmoX Oy vielä viimeisen huomautuslaskun. Jos toistakaan huomautuslaskua ei makseta sen eräpäivään mennessä, vie ElmoX Oy saatavan käräjäoikeuden kautta ulosottoviranomaisen hoidettavaksi. Jokaiseen huomautuslaskuun tulee kuluttaja-asiakkaille 5€ laskutuslisä. Yritysasiakkaille vastaava maksumuistutuksen lisä on 25€ per huomautus. Ulosottotapauksessa ElmoX Oy lisää oikeudenkäyntikulut ja muut velan perimiseen sisältyvät maksut perittävänä olevan pääoman päälle.

Immateriaalioikeudet

ElmoX Oy, sen toiminimi, logo, brändi ja toimeksiantojen tuotteina syntyneet raportit ja muut materiaalit ovat kaikki ElmoX Oy:n omaisuutta, sisältyvät sen tekijänoikeuden piiriin, eikä niitä saa käyttää tai hyödyntää luvatta.

Ylivoimainen este

Jos toimeksiannon suorittaminen peruuntuu tai keskeytyy ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi, ilmoittaa myyjä tästä viipymättä asiakkaalle. Myyjä ei vastaa ylivoimaisen esteen vuoksi syntyneistä aikatauluviivästymisistä. Myyjä pyrkii neuvottelemaan toimeksiannon suorittamisen ylivoimaisen esteen väistyttyä. Jos ylivoimainen este ei väisty kohtuullisessa ajassa tai myyjä ei voi sen vuoksi suorittaa toimeksiantoa tulevaisuudessa, sopimus raukeaa. Ylivoimainen este tulee aina olla perusteltu, ja se katsotaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Valittaminen ja reklamaatiot

Huomatessaan palvelun virheen, asiakas voi reklamoida siitä kohtuullisessa ajassa virheen huomaamisesta. Myyjä käsittelee reklamaatiot niiden saapumisjärjestyksessä. ElmoX Oy pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet jokaista tyydyttävällä tavalla. Jos asiakas ei ole tyytyväinen ratkaisuun, voi tämä ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan ja viimeisenä portaana viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoa kuluttajariitalautakunnasta löydät osoitteesta: https://www.kuluttajariita.fi/fi/